Biechten

In Lourdes heeft de Maagd Maria aan Bernadette gevraagd om te bidden voor de bekering van de zondaars. Al is Lourdes een plaats van genezing van het lichaam, het is vóór alles een plaats van genezing voor de ziel.

Gaan biechten, dat is Gods vergeving ontvangen, zich weer verzoenen met Hem, met de anderen en met zichzelf. De chapelains van het Heiligdom zijn er het ganse jaar aanwezig om ons de gelegenheid te schenken om de Vergeving te ontvangen en verwachten u in de kapel van de Verzoening.

Als ik niet weet wat ik moet doen, zijn zij er om me te begeleiden bij deze bevrijdende geloofsstap, en als ik bang ben om daar naar toe te gaan, kan ik mij gewoonweg begeven naar de « plek beluisterd worden ».

ELKE DAG
15h30-16h30
Vrije toegang

Deelnemen aan de vieringen

+33 (0)5 62 42 2008
(Nummer zonder toeslag)

Toegankelijkheid : JA

Wat moet ik doen om te biechten ? Hoe gaat dat eraan toe ?

Onthaal : Richt u in alle eenvoud tot de priester. Indien u dat wenst, kunt u hem uw voornaam zeggen en zeggen of u al ooit te biechten ben geweest of niet. U kunt ook eenvoudig zeggen: « Zegen mij, vader, want ik heb gezondigd. »
Belijdenis : U kunt beginnen met de priester te zeggen om welke reden(en) u verlangt om dank te zeggen aan God, en wat Hij voor goeds gedaan heeft in uw leven.
Daarna kunt u uitspreken wat u op het hart ligt, al hetgeen maakt dat u niet in vrede kunt leven in de liefde van God, dat wil zeggen, wat op u weegt en wat u liever niet had gedaan ten aanzien van God.
Bekering : De priester zal u helpen om in al die dingen met grotere helderheid te zien, hij zal u toespreken en u gedachten aanreiken om op een nieuwe manier te leven in het licht.
Berouw : U kunt uw spijt uitdrukken door één van de gebeden te zeggen die de priester u zal aanreiken : « Mijn God, ik betreur dat ik kwaad heb gedaan en het goede heb nagelaten. Door mijn zonden heb ik U beledigd, die mijn hoogste goed zijt, en alle liefde waardig. Het is mijn vast voornemen mij, met de hulp van de genade, te bekeren, niet meer te zondigen en te vermijden wat tot zonde kan leiden.
ofwel « Mijn God, ik heb gezondigd ten aanzien van u en ten aanzien van mijn broeders en zusters, maar bij u vind ik vergeving. Neem mijn berouw aan en schenk mij de kracht om te leven naar uw liefde. »
Absolutie : De priester schenkt u Gods vergeving door een gebed te zeggen waarop ik antwoord met: « amen » en door een kruisteken te maken.