Welkom bij het Heiligdom van Notre-Dame de Lourdes

De Familie O.L.Vrouw van Lourdes

De Familie O.L.Vrouw van Lourdes

De Familie O.L.Vrouw van Lourdes brengt christenen samen die de genade van hun doopsel willen hernieuwen, met de hulp van Maria.

Zij richt zich:

 1. tot werknemers en vrijwilligers van het Heiligdom, die zo hun leven op een nieuwe manier toewijden aan de dienst van Onze-Lieve-Vrouw: “de actieve leden”.
 2. tot zieke mensen, gewezen werknemers of vrijwilligers die hun actieve leven hebben beëindigd en die het leven van het Heiligdom willen ondersteunen door hun vriendschap en gebed: “de vrienden of biddende leden”.
 3. tot de weldoeners die hun materiële hulp aanbrengen, “de leden weldoeners”, en tot allen die de inzet van een minder rijke mens ondersteunen, in dienst van de Onze-Lieve-Vrouw,de “peters” en “meters”.
 4. tot bedevaartsoorden, gemeenschappen, instellingen die de naam dragen van O.L.Vrouw van Lourdes of van de heilige Bernadette, de “geassocieerde of geaffilieerde leden”.

De overledenen kunnen in een bijzonder register worden ingeschreven, en zijn op die manier ook aanwezig in het gebed tijdens de Mis op zaterdag bij de Grot. De kinderen beneden de 10 jaar kunnen onder de bescherming van Maria en Bernadette worden geplaatst.

Het doel van de Familie O.L.Vrouw van Lourdes

 1. De Onbevlekte Ontvangenis van de Maagd Maria eren, door de vernieuwing van het geloof in de vergeving van de zonden, door het erkennen dat de genade ons voorafgaat, altijd beschikbaar in het hart van Maria “zij die jonger is dan de zonde”.
 2. Elke dag dank te zeggen aan de Vader van Barmhartigheid
 3. Bidden en boete doen voor de zondaars, werkend aan de “christelijke vernieuwing van de samenleving”, gevraagd door paus Pius XII in zijn encycliek De Bedevaart naar Lourdes van 2 juli 1957.
 4. Het ontstaan van kleine kerken en kapellen opwekken, die de vreugde tonen van het samenleven als broeders en zusters, en meewerken aan het op weg zetten van het Godsvolk naar de Heilige Stad, waar God alles in allen zal zijn.

De praktijk van de leden van de Familie O.L.Vrouw van Lourdes

De personen-leden van de familie O.L.Vrouw van Lourdes nemen in het bijzonder ter harte:

 1. het kruisteken mooi te maken en elke dag heel of een deel van de Rozenkrans te bidden, in het bijzonder op de mariale feestdagen en bij de verjaardagen van de verschijningen bij de Grot, door alle dagen hun “akte van vertrouwen op Maria” te bidden.
 2. de grond te kussen zoals Bernadette en elke dag de gelegenheid te baat nemen om een gebaar van boete en blijde nederigheid te stellen.
 3. indien mogelijk minstens één maal per maand te biechten en elke zondag de Eucharistie mee te vieren, door graag Jezus in de Hostie te aanbidden.
 4. deel te nemen aan een groep, een kleine broederschap van christelijk leven, in dienst van de zending van de Kerk voor de verkondiging van de Blijde Boodschap, en te bidden voor de intenties van de Paus.
 5. te werken in dienst van de medemensen door de beoefening van de werken van barmhartigheid, en door zich te engageren, elk volgens zijn eigen roeping door de Geest, opdat de wereld door de genade van het Evangelie wordt vernieuwd.

De afspraak met de Genade

 1. De leden van de Familie O.L.Vrouw van Lourdes komen elk jaar fysisch of spiritueel samen in de octaaf van 15 augustus, speciaal voor het feest van Maria Koningin op 22 augustus.
 2. Zij worden uitgenodigd, elk volgens de eigen middelen, om ieder jaar een offer te brengen aan het Heiligdom.
 3. Zij ontvangen op de verjaardag van hun opname, maar ook op 8 december, 11 en 18 februari, 15 en 22 augustus, de volle aflaat onder de door de Kerk gebruikelijke voorwaarden (de biecht, de communie, het gebed voor de intenties van de paus), daarbij trouw zijnde aan de hoger vermelde engagementen. De aflaat kan worden toegepast op de zielen van het vagevuur.
 4. Elke zaterdag worden de intenties van de leden opgenomen tijdens de Mis en de Rozenkrans bij de Grot.
 5. De leden van de Familie O.L.Vrouw van Lourdes ontvangen het blauwe scapulier van Maria en Bernadette.
 6. Een contactbrief verenigt de leden, om te getuigen van de afspraak met de genade, in Lourdes en in hun dagelijks leven.

Organisatie, aanvaarding et aggregatie

 1. Het centrum van de Familie O.L.Vrouw van Lourdes is de basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis.
 2. De Familie O.L.Vrouw van Lourdes heeft een moderator, de rector van het Heiligdom, bijgestaan door een raad die door de bisschop van Tarbes en Lourdes is benoemd, en van wie hij de eerste overste is.
 3. De personen en instellingen die wensen te worden aanvaard in de Familie O.L.Vrouw van Lourdes doen hun aanvraag bij de moderator; de personen vermelden de plaats en de datum van hun doopsel.
 4. De aanvaarding in de Familie O.L.Vrouw van Lourdes wordt voor drie jaar gegeven en moet worden vernieuwd. Een bewijs van de aanvaarding wordt gegeven en de naam wordt in een speciaal register ingeschreven.
 5. Broederschappen met dezelfde naam en hetzelfde doel kunnen worden geaggregeerd door de Familie O.L.Vrouw van Lourdes.
 6. Deze aggregatie bij de Familie O.L.Vrouw van Lourdes gebeurt door de bisschop van Tarbes en Lourdes, na toestemming van de bisschop waar de nieuwe broederschap is opgericht.

God de Vader, rijk aan barmhartigheid

De bedevaart naar Lourdes is maar een etappe op de pelgrimstocht van het leven. Heel ons bestaan is een bedevaart naar het vaderland in de hemel. Een voorsmaak ervan wordt ons al gegeven in de gedeelde liefde, de vrucht van de Barmhartigheid van het hart van onze God. Hij heeft zich heel klein gemaakt, opdat wij geen angst voor Hem zouden hebben, en ook nooit meer voor elkaar.
Op 25 maart zei de Dame in Lourdes aan Bernadette haar naam: “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”. Ik ben het heel transparante schepsel voor het Licht: ik laat de Liefde door van de Verlosser die in mij vlees en bloed wordt. Het schepsel en de Schepper worden één in de schoot van de Vrouw. Vanaf dan is de zonde overwonnen, de dood opgeschort. En elke keer dat een kind door het doopsel wordt ondergedompeld in het leven van Christus, de eengeboren Zoon, is de verrijzenis aan het werk. Elke keer dat wij door het Boetesacrament de genade van de doop herbeleven, verrijzen we. En alle consequenties van de zonde, die we meesleuren, worden teniet gedaan door de overdaad van God. Zijn lankmoedigheid kent geen grenzen voor de verloren zoon die tot Hem terugkeert.
Wanneer wij biechten, de communie ontvangen en bidden voor de intenties van de Kerk en van de Paus, op bijzondere momenten die ons worden geschonken, ontvangen wij de volle aflaat: wij laten ons meevoeren naar het vurige hart van onze God. De eis en het geschenk van de Liefde.
In Lourdes kunnen wij gewoonlijk de aflaat ontvangen bij diverse gelegenheden, die hieronder zijn vermeld (Bijlage), volgens de normen van het Enchiridion Indulgentiarum van 16 juli 1999.

De familie van Notre-Dame de Lourdes

Op het einde van het Jubeljaar van de Barmhartigheid, 22 augustus 2016, heeft de bisschop van Tarbes en Lourdes ook de bron van de Barmhartigheid laten ontspringen. Indien wij toetreden tot de Familie kunnen wij een keer per jaar de volle aflaat ontvangen, door te kiezen tussen de volgende mogelijkheden: de verjaardag van onze toetreding, de verjaardagen van de belangrijkste verschijningen (11 februari: eerste verschijning; 18 februari: de dag waarop Bernadette de andere wereld werd beloofd; 25 februari: de dag waarop Bernadette om boetedoening werd gevraagd en ook de dag van de ontdekking van de bron; en 25 maart, wanneer de Dame haar naam zegt: “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”), en verder: 8 december en 15 augustus, en 22 augustus, feest van Maria Koningin, dag waarop de Vereniging opnieuw werd gelanceerd.
De Heer begeleidt ons op onze dagelijkse wegen. Laten we Hem niet vergeten. Het licht van Lourdes wil in alle harten stralen.
De personen en groepen zijn uitgenodigd tot te treden tot de Familie van O.L.Vrouw van Lourdes. Zo beleven wij verder de genade van onze bedevaart.

Voor alle inlichtingen, richt u tot famillendl@lourdes-france.com

Algemene volle aflaten die in Lourdes toepasbaar zijn

Er wordt een volle aflaat verleend aan de gelovige die het H. Sacrament bezoekt om het minstens gedurende een half uur te aanbidden (EI 1986, conc. 3).

Er wordt een volle aflaat verleend aan de gelovige die biddend de Kruisweg doet (EI 1986, conc. 63).

Er wordt een volle aflaat verleend aan de gelovige die ingetogen de rozenkrans bidt (EI 1986, conc. 48). Vijf tientjes volstaan, maar zij moeten zonder onderbreking worden gebeden.

Er wordt een volle aflaat verleend aan de gelovige die een basiliek bezoekt en er ingetogen een Onzevader en het Credo reciteert:
a) op het Hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus;
b) op het Hoogfeest van de titel van de basiliek:
basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis: 8 december,
Rozenkransbasiliek: 7 oktober,
H. Pius X-basiliek: 21 augustus;
c) op 2 augustus, dag van de aflaat van de Portioncula* ;
d) een keer per jaar, op een dag naar keuze voor de gelovige.

*Elke 2e augustus, ter gelegenheid van het liturgische feest van O.L.Vrouw van de engelen, gevierd in de franciscaanse familie, kunnen alle gelovigen een bijzondere volle aflaat verkrijgen, de aflaat van de Portioncula geheten. Deze kan ontvangen worden van 1 augustus op de middag tot 2 augustus middernacht (« Concessiones » n°33, §1 – 2°, 3° et 5° ). Anderzijds is het niet meer mogelijk meerdere volle aflaten op dezelfde dag te bekomen: maar het is wel mogelijk om naast een volle aflaat op dezelfde dag verschillende gedeeltelijke aflaten te ontvangen.

Er wordt een volle aflaat verleend aan de gelovige die het heiligdom bezoekt en er ingetogen het Onzevader en de Credo reciteert:
a) op het Hoogfeest van O.L.Vrouw van Lourdes, 11 februari
b) elke keer hij deelneemt aan een gemeenschappelijke bedevaart

Deel deze pagina:

Video afspelen
dowload_apple-fr
dowload_google-fr