Welkom bij het Heiligdom van Notre-Dame de Lourdes

11 februari : Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en Wereldziekendag

11 februari : Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en Wereldziekendag

« Ook op 11 februari 2023 richten wij onze blik naar het Heiligdom van Lourdes als naar een profetie, een leerschool die aan de Kerk is toevertrouwd in het hart van de moderniteit » (Paus Franciscus).

Het Heiligdom nodigt ons uit om het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes te vieren aan de Grot van Massabielle. Duizenden bedevaarders worden er verwacht om samen Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes te vieren en tot haar te bidden. Kom dit zo mooie feest mee vieren op de plaats waar zieken altijd de eerste plaats krijgen.

Op 11 februari 1858 verliet een jong meisje van veertien jaar een vochtig, donker en vuil cachot om dood hout te gaan sprokkelen en daarmee een beetje licht en warmte te brengen in het trieste leven in het chachot. Zij beslist om naar de grot van Massabielle te gaan want dat is een gemeenschappelijke plaats en niemand zou haar kunnen beschuldigen van diefstal. Maar het was een ook een plek met een slechte reputatie… Een plaats waar zelfs de zon niet naar binnen kon omdat de oriëntatie ervan dit verhinderde.

Het is dáár dat het licht van de hemel licht komt brengen in het leven van de arme Bernadette. Het is dáár dat een immense menigte heden ten dage komt verwijlen om het licht van de hemel te vinden. Een menigte die komt zoeken naar het levende water, het water van het doopsel… Kom en zie !

Evocatie van de eerste verschijning :

« Vergezeld door haar zus en een vriendin begeeft Bernadette zich naar de Massabielle, opzij van de Gave, om er beenderen en dood hout bijeen te rapen. Wanneer zij haar kousen uittrekt om het beekje te kunnen oversteken en tot in de Grot te kunnen gaan, hoort zij een geruis dat leek op een windvlaag en richt zij haar hoofd op in de richting van de Grot. “Ik zag een dame, in het wit gekleed: zij droeg een wit gewaad, met ook een witte hoofddoek, een blauwe gordel en een gele roos op beide voeten.” Bernadette maakt een kruisteken en bidt samen met de Dame de rozenkrans. Wanneer het gebed beëindigd is, verdwijnt de Dame ineens ».

Programma van 11 februari in Lourdes

Priere à la grotte

In de vooravond
21h00 Mariale lichtprocessie, met Mgr Micas als voorganger

Op de dag zelf
10h00 Internationale eucharistieviering, met Mgr Jean-Marc Micas als voorganger, gevolgd door het Angelusgebed aan de Grot en de evocatie van de verschijning op die dag.
14h00 Mogelijkheid om het gebaar van het water te verrichten

15h30 Rozenkransgebed aan de Grot
16h30 Eucharistisch Lof en zegening van de zieken, met Mgr Micas als voorganger.

21h00 Kaarsjesprocessie

Laten we onze intenties toevertrouwen aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

Noveengebed tot Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

Heilige Maagd Maria, bij u in de leer is Bernadette doorheen het kruisteken
in relatie getreden met de heilige Drie-eenheid.
Door haar te onderrichten in het gebed en in de boetvaardigheid voor de zondaars hebt u haar laten delen in de vreugde van het heil.
U hebt haar de schoonheid geopenbaard van uw allerzuiverste hart toen u haar zegde: “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”.
Samen met Bernadette keren wij ons tot u vol vertrouwen in uw moederlijke voorspraak.
Neem in dit noveengebed de intenties aan die leven in ons hart (in het bijzonder voor…).
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes,
wij bidden u in het bijzonder voor onze eigen bekering en voor de bekering van alle zondaars.
Waak ook over alle mensen die lijden te dragen hebben in hun lichaam of in hun ziel.
In de hoop dat het Leven zal zegevieren over de dood willen wij vanaf nu de glorie bezingen van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen!
Elke dag: 1 Onze Vader, 10 Weesgegroeten, 1 Eer aan de Vader.
Het sacrament van de verzoening en te communie gaan worden bijzonder aanbevolen tijdens de noveen.
Neuvaine du 11 fevrier

XXXIste WERELDZIEKENDAG

« Zorg voor hem ».
« Ziekte maakt deel uit van onze menselijke ervaring. Maar ze kan onmenselijk worden wanneer men ze beleeft in afzondering en verlatenheid, wanneer ze niet vergezeld gaat van zorgen en medeleven », zegt paus Franciscus aan het begin van zijn boodschap voor de Wereldziekendag op deze 11de februari 2023.

Paus Franciscus roept ons op om zorg te dragen voor de allerkleinsten, voor de zieken in het bijzonder. Lourdes is gekend in de ganse wereld omdat er alles in het werk wordt gesteld om de eerste plaats te geven aan de zieken en aan degenen die hen dienen.

Iedereen kan zich in dienst stellen van anderen, elk naar zijn eigen talenten en bekwaamheden:

Lourdes, een gemeenschap die onthaal biedt

« Zorg voor hem » (Lc 10, 35) : dit is de aanbeveling van de Samaritaan aan de herbergier. Jezus herhaalt het ook nog eens voor ons allen, en spoort ons op het einde ook nog aan: « Ga, en doe gij evenzo ».
Met deze woorden zet paus Franciscus ons op weg, vooral ook hier in Lourdes, opdat wij zouden worden zoals die herberg en zoals die herbergier die de zieke man onthaal biedt.

« We kunnen niet onverschillig blijven tegenover lijden » (Fratelli tutti)

Iedereen moet kunnen ervaren dat hij bemind en onthaald wordt.

« Ik vertrouw ieder van u die ziek bent, toe aan de voorspraak van Maria, Heil van de zieken ; en ook u allen die zorg voor hen draagt in uw gezin, doorheen uw werk, uw onderzoekswerk en het vrijwilligerswerk ; en ook u die u engageert om banden aan te knopen op persoonlijk, kerkelijk en civiel vlak. Ik schenk u allen mijn apostolische zegen ».

Partagez l'actualité du Sanctuaire

Articles récents

Video afspelen

Inscrivez-vous à la Lettre des Amis de Lourdes
Restez en contact avec le Sanctuaire

dowload_apple-fr
dowload_google-fr