Welkom bij het Heiligdom van Notre-Dame de Lourdes

Nu 17 juni : feest van het Onbevlekt hart van Maria

« Maria bewaarde al deze woorden in haart hart en overwoog ze bij zichzelf. »

Het Onbevlekt hart van Maria is een devotie ten aanzien van de Maagd Maria, als symbool van de barmhartigheid, van het absolute van haar geloof, van haar vertrouwen en van de ontvangst van Christus in het allerintiemste van haar persoon. Het spreekt ook van haar totale zuiverheid. Op 25 maart 1858 heeft de « mooie Dame van Massabielle » haar naam gezegd : « Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis ».
Het feest van het Onbevlekt hart van Maria wordt gevierd op de zaterdag na het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus dat wordt gevierd op de derde vrijdag na het hoogfeest van Pinksteren.

Laten we ons omvormen door Maria tot de eenvoud van de kinderen van God zodat ze ons de weg kan wijzen om te naderen tot haar Zoon. Zij was immers gedurende de periode van de verschijningen de catechiste van Bernadette opdat ze het Lichaam van Christus zou kunnen ontvangen in de heilige Communie. Maria is de voortreffelijke pedagoge die ons hart en ons verstand opent ; zij verzacht onze kwetsuren, voert ons terug wanneer we op een doodlopende weg zijn beland, fijngevoelig, zacht, geduldig en gehoorzaam aan de heilige Geest.

“In die tijd haastten de herders zich naar Bethlehem en vonden Maria en Jozef en het pasgeboren kind, dat in de kribbe lag. Toen ze dit gezien hadden, maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was. Allen die het hoorden stonden verwonderd over hetgeen de herders hun verhaalden. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. De herders keerden terug terwijl zij God verheerlijkten en loofden om alles wat zij gehoord en gezien hadden; het was juist zoals hun gezegd was”. (Lc 2, 16-20)

Gebed tot het Onbevlekt Hart van Maria
Onbevlekt Hart van Maria, overstromend van goedheid,
toon ons uw liefde voor ons.
Moge het vuur van uw hart, Maria, neerdalen over alle volkeren.
Wij beminnen u grenzeloos.
Leg in ons hart een waarachtige liefde.
Moge ons hart verlangend uitgaan naar u.
Maria, zacht en nederig van hart, denk aan ons wanneer wij zondigen.
U weet dat wij, mensen, zondaars zijn.
Genees ons door uw moederlijk hart van alle geestelijke ziekte.
Stel ons in staat om de goedheid van uw moederhart en aanschouwen
en geef dat wij ons alzo bekeren tot het vuur van uw hart.
Amen.

Partagez l'actualité du Sanctuaire

Articles récents

Video afspelen

Inscrivez-vous à la Lettre des Amis de Lourdes
Restez en contact avec le Sanctuaire

dowload_apple-fr
dowload_google-fr