Goede Week en Pasen in Lourdes

Goede Week en Pasen in Lourdes

In Lourdes, zoals in alle katholieke kerken, begint de Goede Week op Palmzondag, en sluit ze Witte Donderdag in, waarop we het Laatste Avondmaal van de Heer vieren, en Goede Vrijdag, met de dienst van het Lijden van de Heer. Ze loopt uit op de Paaswake, tijdens de avond van Stille Zaterdag op Paaszondag. De Paaswake draagt door zijn riten alle elementen van de Paasboodschap in zich.

Wat is Palmzondag ?

Palmzondag is de eerste dag van de Goede Week die wordt afgesloten op Paaszondag. De christenen vieren er de triomfantelijke intocht van Jezus in Jeruzalem om er het joodse paasfeest te gaan vieren. De religieuze plechtigheid wordt gemarkeerd door de zegening van de palmtakken, altijd groen en teken van vitaliteit, en door de lezing van de tekst van het Lijden van Jezus. 

Palmzondag – zondag 24 maart

Programma

10h00: Zegening van de palmtakken op het voorplein van de Rozenkransbasiliek, gevolgd door de internationale mis in de Pius-X-basiliek – Live op TV Lourdes en de mobiele app “Bidden met Lourdes”

15h30: Rozenkransgebed aan de Grot in het Frans – Live op TV Lourdes en de mobiele app “Bidden met Lourdes”

20h30: Rozenkransgebed met kaarsjes.

Witte Donderdag – Het laatste avondmaal

Enkele dagen nadien gebruikt Jezus zijn laatste avondmaal met de twaalf Apostelen in de zaal die het « Cenakel » wordt genoemd. Hij zal er de eucharistie instellen door het uitspreken van de woorden : « Neemt en eet, dit is mijn lichaam » (Mt 26, 26) tijdens het breken van het brood. Daarna reikte Hij hen de beker wijn aan en zei : « Drink hier allen uit want dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. »
Tijdens deze maaltijd knielt Jezus neer voor elk van zijn leerlingen om hen te voeten te wassen. Hij neemt de houding van de dienaar aan en zegt : « Ik geef u dit voorbeeld opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb » (Jn 13, 15). Tijdens de mis die plechtig gevierd wordt, wordt het gebaar van de voetwassing herhaald die een teken is van vergeving en van dienstbaarheid. Jezus nodigt uit om Hem te volgen door het goede te doen voor de anderen.

Programma

8h30: Donkere Metten in de Rozenkransbasiliek

15h30: Rozenkransgebed aan de Grot in het Frans – Live op TV Lourdes en de mobiele app “Bidden met Lourdes”

20h30: Avondmaal van de Heer in de Pius-X-basiliek – Live op TV Lourdes en de mobiele app “Bidden met Lourdes”

22h00: Eucharistische aanbidding in de Rozenkransbasiliek

Goede Vrijdag – Het Lijden van de Heer

De christenen worden uitgenodigd tot een vastendag (hetgeen erin bestaan om zich te beperken in de maaltijd al naargelang van de leeftijd en de krachten van de gelovige), die een weg is van boetvaardigheid en bekering, uitdrukking van het uitzien naar Christus. De dienst van Goede Vrijdag, die genoemd wordt « viering van het Lijden van de Heer », is gecentreerd rond de verkondiging van het Lijdensverhaal. DE gelovigen wordt ook een Kruisweg aangeboden die de etappes van het Lijden van Christus volgt.

Programma

8h30: Donkere Metten in de Rozenkransbasiliek

15h30 : Rozenkransgebed aan de Grot in het Frans – Live op TV Lourdes en de mobiele app “Bidden met Lourdes”

16h00: Kruisweg op de Esplanade – Live op TV Lourdes en de mobiele app “Bidden met Lourdes”

20h30: Dienst van het Lijden van de Heer, Pius-X-basiliek – Live op TV Lourdes en de mobiele app “Bidden met Lourdes”

Stille zaterdag – de Paaswake

Op Stille Zaterdag verwijlt de Kerk bij het graf van haar Heer. Zij overweegt – in vasten en gebed – het lijden en de dood van Christus, alsook zijn nederdaling naar het verblijf der doden, in de verwachting van zijn verrijzenis.
De Kerk brengt deze grote sabbat door in de nabijheid van Maria, en overweegt het lijden dat Christus gedragen heeft, zijn dood en begrafenis, met een onoverwinnelijke hoop.
De viering van de avond van Stille Zaterdag naar Paaszondag is « een avondwake ter ere van de Heer » waarin de katholieken Pasen vieren, de overgang vanuit de duisternis naar het licht, de overwinning van Christus op de dood. Daarom worden in deze nacht het vuur en de kaars van Pasen aangestoken, en wordt de vlam daarna doorgegeven aan alle gelovigen.

Programma

8h30: Donkere Metten in de Rozenkransbasiliek

15h30: Rozenkransgebed aan de Grot in het Frans – Live op TV Lourdes en de mobiele app “Bidden met Lourdes”

20h30: Zegening van het nieuwe vuur op het voorplein van de Rozenkransbasiliek, gevolgd door de Paaswake in de Pius-X-basiliek – Live op TV Lourdes en de mobiele app “Bidden met Lourdes”

Paaszondag – De verrijzenis van Christus 

Heel vroeg in de morgen begeven de vrouwen, en daarna ook enkele leerlingen, zich naar het gram om het lichaam van Jezus gereed te maken en te reiningen. Maar het graf is leeg, Jezus is niet meer daar, Hij is verrezen ! Maria Magdalena, en daarna ook de leerlingen, zullen de verrezen Jezus zien op verschillende plaatsen.
Pasen is het hart van het geloof en van de hoop van de christenen. De christenen vieren de verrijzenis van Jezus Christus. Het is de vervulling van de beloften van het Oude Testament en is de bevestiging van de Goddelijkheid van Jezus.
Er is een dubbel aspect in het Paasmysterie : door zijn dood bevrijdt Hij de mens van de zonde, door zijn verrijzenis opent Hij voor hem de toegang tot een nieuw leven.

Programma
9h30 : Internationale Mis in de Pius-X-basiliek – Live op TV Lourdes en de mobiele app “Bidden met Lourdes”

15h30 : Rozenkransgebed aan de Grot in het Frans – Live op TV Lourdes en de mobiele app “Bidden met Lourdes”


17h00 : Sacramentsprocessie en zegening van de zieken – Live op TV Lourdes en de mobiele app “Bidden met Lourdes”

21h00 : Lichtprocessie – Live op TV Lourdes en de mobiele app “Bidden met Lourdes”

Articles récents